ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:500,000,000
مساحت137
زیربنا86-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان يوسفيه3/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا95 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه53

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا95 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه53

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:200,000
زیربنا84 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان لادن14

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
مساحت70
شهر مشهد-
خیابان رضوي22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا90 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان مهدي2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا90 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان مهدي2

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:100,000
مساحت24
شهر مشهد-
خیابان راهنمايي

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:700,000
مساحت10
شهر مشهد-
خیابان امامت7و9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,100,000,000
زیربنا210
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان فرامرز40

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,400,000,000
مساحت240
زیربنا75--دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان فارغ التحصيلان8

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:12,000,000
مبلغ اجاره:750,000
زیربنا95 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اماميه62

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا75 -طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان نهضت1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل190,000,000
زیربنا75
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان نهضت3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل580,000,000
زیربنا103
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان سيدرضي61

مغازه-فروشی
مبلغ کل:350,000,000
مساحت20
-
شهر مشهد-
خیابان امامت21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,224,000,000
زیربنا153
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سناباد12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا130
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان صدف30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل355,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان محمديه10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل375,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بهورز3/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل350,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان پيروزي28

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:28,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا81 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان استاديوسفي2يا4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل567,000,000
زیربنا126
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان كلاهدوز36

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل280,000,000
زیربنا67
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان دانشگاه18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل280,000,000
زیربنا65
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان حجاب87/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل390,000,000
زیربنا90
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي38

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:300,000
زیربنا90 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان هاشميه93

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:100,000
زیربنا155 -طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان معلم17

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,800,000,000
مساحت73
زیربنا65--
شهر مشهد-
خیابان كلاهدوز45و43

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا160
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان جلال58

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا90
طبقه دو -
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان ميثاق10/14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل380,000,000
زیربنا83
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان غزال

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت260
زیربنا220-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان فكوري11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا140
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان فرامرز23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا92
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هاشميه91/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا90
طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان حجاب52

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,175,000,000
مساحت250
زیربنا150-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و هشت سال ساخت
خیابان ميعاد7/2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,300,000,000
مساحت255
زیربنا200-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان هاشميه32

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:900,000
مساحت15
شهر مشهد-
خیابان امامت38

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:350,000
مساحت13
شهر مشهد-
خیابان شريعتي59

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,200,000,000
مساحت420
زیربنا350-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و شش سال ساخت
خیابان قائم مقام2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:100,000
زیربنا115 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي50/6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل350,000,000
زیربنا120
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان ميثاق10/1

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,300,000
زیربنا95 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان سناباد32

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا153
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت44

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا125
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان صياد2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل378,000,000
زیربنا90
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان سيدرضي46

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا130 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فجر9

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا130 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فجر9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل460,000,000
زیربنا74
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان امامت66

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل345,000,000
زیربنا110
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان حسابي32/19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل230,000,000
زیربنا63
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان سجاديه8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا105
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان عارف10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل465,000,000
زیربنا77
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان امامت62

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:75,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا87 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان كوثر18

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا75 -طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان نماز27

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا95 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان حق شناس10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا95 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان حق شناس10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:90,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا85 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بهشتي40

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:90,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا85 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بهشتي40

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,400,000
زیربنا90 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان صياد49

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا150
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان بنفشه4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا150
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان امامت42

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا150
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان صياد14

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت220
شهر مشهد-
خیابان دانشگاه10

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
مساحت110
شهر مشهد-
خیابان دانشگاه10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل290,000,000
زیربنا100
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان انديشه71

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل300,000,000
زیربنا60
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان صدف24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل196,000,000
زیربنا65
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان فلاحي2/6

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,500,000,000
مساحت250
زیربنا140-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان امامت66

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,100,000,000
مساحت253
زیربنا400-دو طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان صدف3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:5,000,000,000
مساحت60
-
شهر مشهد-
خیابان اول ملاصدرا

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا125 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان شاهد83

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:45,000,000
مبلغ اجاره:2,200,000
زیربنا130 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ملك آباد27و29

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا130 -طبقه یک -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان معلم36وچهارراه دانشجو

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هنرستان33

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا110 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان راستي18

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا120 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان وصال10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:7,000,000
زیربنا208 -طبقه سه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان هنرستان وميدان هفت تير

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:700,000
زیربنا85 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان لادن21

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا125 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حجاب73

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,625,000,000
مساحت65
-
شهر مشهد-
خیابان فلاحي77

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,375,000,000
مساحت55
-
شهر مشهد-
خیابان فلاحي77

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,125,000,000
مساحت45
-
شهر مشهد-
خیابان فلاحي77

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل537,600,000
زیربنا112
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان مرواريد وفلاحي

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:7,000,000
مساحت170
شهر مشهد-
خیابان فلاحي77

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل611,000,000
زیربنا130
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه42

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل564,000,000
زیربنا120
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه42

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,700,000
زیربنا100 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فرامرز29

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:85,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا105 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان معلم34و36

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:85,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا105 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان معلم34و36

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل320,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان هفت تير13/1

مغازه-فروشی
مبلغ کل:450,000,000
مساحت32
-
شهر مشهد-
خیابان لادن14

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:3,600,000
زیربنا140 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان حامد جنوبي14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل280,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان اماميه1و3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:950,000
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان اماميه1و3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا150 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حجاب33

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا90 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان دانش آموز35

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا110 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان راستي18

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,400,000
زیربنا78 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان صارمي41

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم