ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

  • رهن،اجاره،فروش
  • خرید،فروش

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 15 سال ساخت طبقه دو 10,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره

مشهد دستغيب دستغيب6 امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12344 طبقات 3 طبقه 2 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 15 سال ساخت 10,000,000 رهن و 2,200,000 اجاره

مشهد گلستان گلستان4 امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12345 طبقات 3 طبقه 0 خواب 3
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 8 سال ساخت طبقه يک 13,000,000 رهن و 350,000 اجاره

مشهد شقايق شقايق10 امکانات: آب مشترک, برق مشترک, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12346 طبقات 2 طبقه 1 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 15 سال ساخت طبقه سه 10,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره

مشهد دستغيب دستغيب6 امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12347 طبقات 3 طبقه 3 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 2 سال ساخت طبقه چهار 30,000,000 رهن و 750,000 اجاره

مشهد دلاوران دلاوران 63 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12348 طبقات 4 طبقه 4 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 16 سال ساخت 12,000,000 رهن و 500,000 اجاره

مشهد امامت امامت70 امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12349 طبقات 2 طبقه 0 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 15 سال ساخت طبقه سه 90,000,000 رهن کامل

مشهد دانش آموز دانش آموز7 امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12350 طبقات 3 طبقه 3 خواب 3
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 10 سال ساخت طبقه سه 35,000,000 رهن کامل

مشهد فرهنگ فرهنگ45 امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12351 طبقات 3 طبقه 3 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره يک خوابه 10 سال ساخت طبقه دو 29,000,000 رهن کامل

مشهد ميركي ميركي4 امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12352 طبقات 3 طبقه 2 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 10 سال ساخت 73,000,000 رهن کامل

مشهد صياد صياد15 امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12354 طبقات 3 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 10 سال ساخت طبقه دو 3,000,000 رهن و 450,000 اجاره

مشهد فلاحي فلاحي50/9 امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12355 طبقات 4 طبقه 2 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 9 سال ساخت طبقه يک 20,000,000 رهن و 800,000 اجاره

مشهد انديشه انديشه93 امکانات:پارکينگ, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12356 طبقات 2 طبقه 1 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره 25 سال ساخت 4,000,000 رهن و 400,000 اجاره

مشهد حافظ حافظ6 امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12357 طبقات 2 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 10 سال ساخت طبقه دو 100,000,000 رهن و 70,000 اجاره

مشهد ابوذر ابوذر 34و32 امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12358 طبقات 20 طبقه 2 خواب 3
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 4 سال ساخت طبقه چهار 25,000,000 رهن و 600,000 اجاره

مشهد مجيديه مجيديه27/7 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12379 طبقات 5 طبقه 4 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 9 سال ساخت طبقه دو 15,000,000 رهن و 1,300,000 اجاره

مشهد بهشتي بهشتي38 امکانات:پارکينگ, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12380 طبقات 3 طبقه 2 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 12 سال ساخت طبقه دو 65,000,000 رهن و 50,000 اجاره

مشهد رودكي رودكي4 امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12381 طبقات 2 طبقه 2 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 6 سال ساخت طبقه دو 20,000,000 رهن و 1,300,000 اجاره

مشهد فلسطين فلسطين23 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12389 طبقات 3 طبقه 2 خواب 2
سایت مشاور املاک
ويلايي رهن و اجاره زيربنا175 متر دو خوابه يک طبقه 55,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره

مشهد بهارستان بهارستان17و19 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12400 طبقات 1 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 13 سال ساخت طبقه يک 5,000,000 رهن و 1,400,000 اجاره

مشهد سيد رضي سيد رضي21 امکانات:پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12367 طبقات 2 طبقه 1 خواب 3
سایت مشاور املاک
دفتر کار رهن و اجاره زيربنا120 متر دو خوابه دو طبقه 16 سال ساخت 25,000,000 رهن و 1,600,000 اجاره

مشهد فرامرز فرامرز8 امکانات: تماس بگيريد مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12370 طبقات 2 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
دفتر کار رهن و اجاره زيربنا50 متر يک خوابه دو طبقه 16 سال ساخت 12,000,000 رهن و 1,100,000 اجاره

مشهد فرامرز فرامرز8 امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12371 طبقات 2 طبقه 0 خواب 1
سایت مشاور املاک
دفتر کار رهن و اجاره زيربنا20 متر دو طبقه طبقه يک 5 سال ساخت طبقه يک 5,000,000 رهن و 700,000 اجاره

مشهد هفت تير هفت تير 1 امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12372 طبقات 2 طبقه 1 خواب 0
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 2 سال ساخت طبقه دو 50,000,000 رهن و 400,000 اجاره

مشهد ميثاق ميثاق10/12 امکانات:پارکينگ,آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12373 طبقات 5 طبقه 2 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه طبقه پنج 10,000,000 رهن و 730,000 اجاره

مشهد اميريه اميريه31 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12374 طبقات 5 طبقه 5 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 2 سال ساخت طبقه يک 90,000,000 رهن کامل

مشهد اقبال اقبال19 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12375 طبقات 4 طبقه 1 خواب 3
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت طبقه سه 45,000,000 رهن کامل

مشهد نماز نماز3 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12377 طبقات 4 طبقه 3 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 4 سال ساخت طبقه دو 32,000,000 رهن کامل

مشهد الهيه الهيه12 امکانات:پارکينگ,آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12378 طبقات 4 طبقه 2 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 9 سال ساخت 80,000,000 رهن و 1,000 اجاره

منطقه آزادي - امامت - جلال آل احمد - سيد رضي - دانش آموز - دانشجو - صدف - شهيد امکانات:انباري, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12209 طبقات 4 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 9 سال ساخت قيمت: تماس بگيريد

منطقه آزادي - امامت - جلال آل احمد - سيد رضي - دانش آموز - دانشجو - صدف - شهيد امکانات:انباري, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12210 طبقات 4 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه قيمت: تماس بگيريد

منطقه سجاد - فرامرز عباسي - فردوسي - مهدي - ثمانه - بزرگمهر - بهار - دستغيب - امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12211 طبقات 7 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 57,000,000 رهن و 1,000 اجاره

منطقه سجاد - فرامرز عباسي - فردوسي - مهدي - ثمانه - بزرگمهر - بهار - دستغيب - امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12212 طبقات 7 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 13 سال ساخت 60,000,000 رهن و 1,000 اجاره

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات:پارکينگ,انباري,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12213 طبقات 3 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 13 سال ساخت قيمت: تماس بگيريد

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات:پارکينگ,انباري,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12214 طبقات 3 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 13 سال ساخت قيمت: تماس بگيريد

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات:پارکينگ,انباري,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12215 طبقات 3 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 7 سال ساخت 3,000,000 رهن و 500,000 اجاره

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12216 طبقات 2 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
مغازه رهن و اجاره قيمت: تماس بگيريد

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12217 طبقات 0 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
مغازه رهن و اجاره 150,000,000 رهن و 1,000 اجاره

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12218 طبقات 0 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
مغازه رهن و اجاره 50,000,000 رهن و 3,000,000 اجاره

منطقه سجاد - فرامرز عباسي - فردوسي - مهدي - ثمانه - بزرگمهر - بهار - دستغيب - امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12219 طبقات 0 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
مغازه رهن و اجاره 10,000,000 رهن و 1,300,000 اجاره

منطقه انديشه - حجاب - اماميه - اديب - فلاحي - شاهد - شريعتي - ابرار - حسابي - امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12220 طبقات 0 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
دفتر کار رهن و اجاره زيربنا45 متر دو خوابه دو طبقه 5,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره

منطقه فلسطين - احمد آباد - کلاهدوز - راهنمايي - سلمان فارسي - آبکوه - مجد - نا امکانات: آب مشترک, برق مشترک, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12221 طبقات 2 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
دفتر کار رهن و اجاره زيربنا20 متر 2,000,000 رهن و 500,000 اجاره

منطقه سجاد - فرامرز عباسي - فردوسي - مهدي - ثمانه - بزرگمهر - بهار - دستغيب - امکانات: آب مشترک, برق مشترک, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12222 طبقات 0 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 7 سال ساخت 10,000,000 رهن و 1,300,000 اجاره

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12225 طبقات 5 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 10 سال ساخت 10,000,000 رهن و 750,000 اجاره

منطقه انديشه - حجاب - اماميه - اديب - فلاحي - شاهد - شريعتي - ابرار - حسابي - امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12226 طبقات 3 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 20 سال ساخت 100,000,000 رهن و 900,000 اجاره

منطقه آزادي - امامت - جلال آل احمد - سيد رضي - دانش آموز - دانشجو - صدف - شهيد امکانات:پارکينگ, آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12227 طبقات 1 طبقه 0 خواب 3
سایت مشاور املاک
مغازه رهن و اجاره 30,000,000 رهن و 5,000,000 اجاره

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12230 طبقات 0 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
مغازه رهن و اجاره 40,000,000 رهن و 5,300,000 اجاره

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12231 طبقات 0 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره چهار خوابه 20 سال ساخت 20,000,000 رهن و 4,500,000 اجاره

منطقه سجاد - فرامرز عباسي - فردوسي - مهدي - ثمانه - بزرگمهر - بهار - دستغيب - امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12235 طبقات 2 طبقه 0 خواب 4
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 20,000,000 رهن و 1,000,000 اجاره

منطقه انديشه - حجاب - اماميه - اديب - فلاحي - شاهد - شريعتي - ابرار - حسابي - امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12240 طبقات 4 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 14 سال ساخت 10,000,000 رهن و 1,200,000 اجاره

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات: آب مشترک, برق مستقل, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12243 طبقات 2 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره سه خوابه 4 سال ساخت 50,000,000 رهن و 1,400,000 اجاره

منطقه آزادي - امامت - جلال آل احمد - سيد رضي - دانش آموز - دانشجو - صدف - شهيد امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12245 طبقات 5 طبقه 0 خواب 3
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 5 سال ساخت 7,000,000 رهن و 650,000 اجاره

منطقه آزادي - امامت - جلال آل احمد - سيد رضي - دانش آموز - دانشجو - صدف - شهيد امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12246 طبقات 4 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 63,000,000 رهن و 150,000 اجاره

منطقه انديشه - حجاب - اماميه - اديب - فلاحي - شاهد - شريعتي - ابرار - حسابي - امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12247 طبقات 5 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره 5,000,000 رهن و 600,000 اجاره

منطقه فلسطين - احمد آباد - کلاهدوز - راهنمايي - سلمان فارسي - آبکوه - مجد - نا امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12253 طبقات 3 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
مغازه رهن و اجاره 10,000,000 رهن و 1,500,000 اجاره

منطقه فلسطين - احمد آباد - کلاهدوز - راهنمايي - سلمان فارسي - آبکوه - مجد - نا امکانات: آب مشترک, برق مشترک, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12254 طبقات 0 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 7 سال ساخت 60,000,000 رهن و 1,000 اجاره

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات:پارکينگ,انباري,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12255 طبقات 3 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 7 سال ساخت قيمت: تماس بگيريد

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات:انباري,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12256 طبقات 3 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت قيمت: تماس بگيريد

منطقه آزادي - امامت - جلال آل احمد - سيد رضي - دانش آموز - دانشجو - صدف - شهيد امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12257 طبقات 5 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 3 سال ساخت 47,000,000 رهن و 1,000 اجاره

منطقه آزادي - امامت - جلال آل احمد - سيد رضي - دانش آموز - دانشجو - صدف - شهيد امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12258 طبقات 5 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 8 سال ساخت 25,000,000 رهن و 1,000 اجاره

منطقه انديشه - حجاب - اماميه - اديب - فلاحي - شاهد - شريعتي - ابرار - حسابي - امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12263 طبقات 4 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان رهن و اجاره دو خوابه 8 سال ساخت قيمت: تماس بگيريد

منطقه انديشه - حجاب - اماميه - اديب - فلاحي - شاهد - شريعتي - ابرار - حسابي - امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12264 طبقات 4 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
دفتر کار رهن و اجاره زيربنا21 متر سه طبقه 40 سال ساخت 1,000,000 رهن و 450,000 اجاره

منطقه فلسطين - احمد آباد - کلاهدوز - راهنمايي - سلمان فارسي - آبکوه - مجد - نا امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12269 طبقات 3 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
دفتر کار رهن و اجاره زيربنا250 متر شش خوابه دو طبقه 50,000,000 رهن و 5,000,000 اجاره

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12276 طبقات 2 طبقه 0 خواب 6
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه قيمت کل 1,000,000,000

مشهد فرامرز فرامرز25 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12343 طبقات 5 طبقه 0 خواب 3
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 3 سال ساخت طبقه يک هرمتر 3,555,555

مشهد صياد صياد15 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12353 طبقات 4 طبقه 1 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 8 سال ساخت هرمتر 4,000,000

مشهد لادن لادن19 امکانات:انباري, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12359 طبقات 2 طبقه 0 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 2 سال ساخت طبقه يک هرمتر 2,555,555

مشهد شريعتي شريعتي69 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12360 طبقات 4 طبقه 1 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 15 سال ساخت طبقه سه هرمتر 2,722,222

مشهد صياد صياد49و51 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12382 طبقات 5 طبقه 3 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 8 سال ساخت طبقه يک هرمتر 2,808,219

مشهد صياد صياد19 امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12383 طبقات 5 طبقه 1 خواب 3
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 13 سال ساخت طبقه سه هرمتر 4,878,048

مشهد قدس قدس16 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12384 طبقات 5 طبقه 3 خواب 3
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 1 سال ساخت طبقه دو هرمتر 2,450,000

مشهد مجيديه مجيديه3/2 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12385 طبقات 3 طبقه 2 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 1 سال ساخت طبقه يک هرمتر 2,590,909

مشهد فلاحي فلاحي38/9 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12386 طبقات 4 طبقه 1 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 3 سال ساخت طبقه دو هرمتر 5,208,333

مشهد هاشميه هاشميه8 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12387 طبقات 4 طبقه 2 خواب 3
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 9 سال ساخت طبقه يک هرمتر 1,409,090

مشهد نرگس نرگس1/4 امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12388 طبقات 3 طبقه 1 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 1 سال ساخت طبقه يک هرمتر 1,855,670

مشهد صادقيه صادقيه18 امکانات:پارکينگ,آسانسور مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12390 طبقات 4 طبقه 1 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه طبقه پنج هرمتر 3,925,000

مشهد هفت تير هفت تير6 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12391 طبقات 6 طبقه 5 خواب 3
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه طبقه پنج هرمتر 2,397,260

مشهد الهيه الهيه22 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12392 طبقات 5 طبقه 5 خواب 3
سایت مشاور املاک
مغازه فروشي هرمتر 12,000,000

مشهد هاشميه هاشميه85 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12393 طبقات 0 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
ويلايي فروشي زيربنا90 متر يک خوابه يک طبقه هرمتر 2,173,913

مشهد يوسفيه يوسفيه3/3 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12394 طبقات 1 طبقه 0 خواب 1
سایت مشاور املاک
ويلايي فروشي زيربنا175 متر سه خوابه دو طبقه هرمتر 3,645,833

مشهد بهشتي بهشتي30 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12395 طبقات 2 طبقه 0 خواب 3
سایت مشاور املاک
ويلايي فروشي 30 متري هرمتر 10,000,000

مشهد كوثرجنوبي كوثر14 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12396 طبقات 0 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
ويلايي فروشي زيربنا120 متر پنج خوابه دو طبقه هرمتر 8,411,214

مشهد كوهسنگي كوهسنگي20 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12399 طبقات 2 طبقه 0 خواب 5
سایت مشاور املاک
ويلايي فروشي زيربنا340 متر چهار خوابه دو طبقه هرمتر 8,000,000

مشهد قدس قدس25 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12397 طبقات 2 طبقه 0 خواب 4
سایت مشاور املاک
ويلايي فروشي زيربنا120 متر دو خوابه يک طبقه هرمتر 2,150,000

مشهد حجاب حجاب22 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12398 طبقات 1 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 2 سال ساخت طبقه چهار هرمتر 3,362,831

مشهد رحيم زاده رحيم زاده 8 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12361 طبقات 5 طبقه 4 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 15 سال ساخت هرمتر 3,500,000

مشهد بخارايي بخارايي 9 امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12362 طبقات 3 طبقه 0 خواب 3
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 6 سال ساخت طبقه يک هرمتر 1,625,000

مشهد صياد صياد17 امکانات:آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12363 طبقات 3 طبقه 1 خواب 1
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 15 سال ساخت هرمتر 1,666,666

مشهد انديشه رازي10/4 امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12364 طبقات 2 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 15 سال ساخت هرمتر 1,869,158

مشهد انديشه رازي10/4 امکانات: آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12365 طبقات 2 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي سه خوابه 14 سال ساخت طبقه يک هرمتر 2,488,038

مشهد سناباد سناباد41 امکانات:پارکينگ, آب مستقل, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12366 طبقات 3 طبقه 1 خواب 3
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي چهار خوابه 2 سال ساخت هرمتر 4,000,000

مشهد كلانتر كلانتري4 امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12368 طبقات 3 طبقه 0 خواب 4
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 10 سال ساخت هرمتر 2,150,000

مشهد لادن لادن27 امکانات:انباري, آب مشترک, برق مستقل, گاز مستقل مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12369 طبقات 2 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 12 سال ساخت طبقه دو هرمتر 2,136,752

مشهد اماميه اماميه45 امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12376 طبقات 2 طبقه 2 خواب 1
سایت مشاور املاک
ويلائي - زمين فروشي زيربنا80 متر قيمت کل 650,000,000

منطقه فلسطين - احمد آباد - کلاهدوز - راهنمايي - سلمان فارسي - آبکوه - مجد - نا امکانات: آب مشترک, برق مشترک, گاز مشترک مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12223 طبقات 0 طبقه 0 خواب 0
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 13 سال ساخت قيمت کل 155,000,000

منطقه سجاد - فرامرز عباسي - فردوسي - مهدي - ثمانه - بزرگمهر - بهار - دستغيب - امکانات:پارکينگ,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12224 طبقات 4 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 1 سال ساخت قيمت کل 230,000,000

منطقه انديشه - حجاب - اماميه - اديب - فلاحي - شاهد - شريعتي - ابرار - حسابي - امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري,درب ريموت مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12228 طبقات 4 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 8 سال ساخت قيمت کل 200,000,000

منطقه انديشه - حجاب - اماميه - اديب - فلاحي - شاهد - شريعتي - ابرار - حسابي - امکانات:پارکينگ,آسانسور,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12229 طبقات 5 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 15 سال ساخت قيمت کل 190,000,000

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12232 طبقات 2 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي دو خوابه 15 سال ساخت قيمت کل 200,000,000

منطقه باهنر - کوثر - هاشميه - هنرستان - هفت تير - حافظ - صياد شيرازي - اقبال ل امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12233 طبقات 3 طبقه 0 خواب 2
سایت مشاور املاک
آپارتمان فروشي يک خوابه 10 سال ساخت قيمت کل 110,000,000

منطقه انديشه - حجاب - اماميه - اديب - فلاحي - شاهد - شريعتي - ابرار - حسابي - امکانات:پارکينگ,انباري مشاهده جزییات کامل این ملک

کد 12234 طبقات 4 طبقه 0 خواب 1

آمار بازدیدکنندگان

 افراد آنلاین: 1 نفر

  امروز: 1773 نفر

  دیروز: 1859 نفر

  این هفته: 3632 نفر

  این ماه: 27910 نفر

  کل: 281258 نفر

  تاریخ: 1397/01/03

مرورگر: Unknown