ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

آپارتمان
مبلغ رهن:10,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,700,000
زیربنا100 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان هفت تير15

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:560,000,000
زیربنا135
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان محمديه24

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:240,000,000
زیربنا85
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان تقاطع شاهدوحجاب

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:550,000,000
زیربنا105
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان هفت تير29

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:240,000,000
زیربنا85
-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان منفرد6

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:890,000,000
زیربنا160
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان دانشجو24

مغازه
مبلغ رهن:10,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,000,000
مساحت16
شهر مشهد-
خیابان شاهد37

آپارتمان
مبلغ رهن:160,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:200,000
زیربنا160 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان امامت62

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:295,000,000
زیربنا72
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان محمديه2

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:1,155,000,000
زیربنا165
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هنرستان15

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:840,000,000
زیربنا120
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هنرستان15

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:700,000,000
زیربنا100
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هنرستان15

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:360,000,000
زیربنا83
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان حسابي11

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:290,000,000
زیربنا77
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان انديشه78

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:435,000,000
زیربنا82
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان پيروزي64/3

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:260,000,000
زیربنا60
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان شريعتي58/4

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
زیربنا161
-سی خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان هفت تير11

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:860,000,000
زیربنا156
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان صياد29

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:750,000,000
زیربنا135
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان كوثر19

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:505,000,000
زیربنا96
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان سجاديه16

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:420,000,000
زیربنا100
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان دانش آموز41

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:468,000,000
زیربنا90
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شريعتي39

آپارتمان
مبلغ رهن:300,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:0
زیربنا220 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان بابك وكلاهدوز

آپارتمان
مبلغ رهن:300,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا220 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان بين كلاهدوز وبابكك

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:280,000,000
زیربنا71
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان رفيعي6

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:1,215,000,000
زیربنا135
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان هفت تير1

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:942,000,000
زیربنا157
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان صياد37

آپارتمان
مبلغ رهن:20,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا125 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان جلال23

آپارتمان
مبلغ رهن:20,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:850,000
زیربنا85 - -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان حسابي13

آپارتمان
مبلغ رهن:60,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:50,000
زیربنا81 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان فرامرز33

آپارتمان
مبلغ رهن:10,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا120 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان دلاوران38

آپارتمان
مبلغ رهن:75,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:20,000
زیربنا75 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان ميدان دلاوران

آپارتمان
مبلغ رهن:12,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:700,000
زیربنا80 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بوستان18/5

آپارتمان
مبلغ رهن:25,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:2,200,000
زیربنا150 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فلسطين4

آپارتمان
مبلغ رهن:70,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا110 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان آرمان14

آپارتمان
مبلغ رهن:70,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:0
زیربنا110 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان آرمان14

آپارتمان
مبلغ رهن:35,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:0
زیربنا55 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان قائمي20

آپارتمان
مبلغ رهن:110,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا106 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان جلال70

آپارتمان
مبلغ رهن:8,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,100,000
زیربنا80 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صياد9

آپارتمان
مبلغ رهن:15,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:450,000
زیربنا75 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان اماميه68

آپارتمان
مبلغ رهن:10,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,100,000
زیربنا78 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان شريعتي45/5

آپارتمان
مبلغ رهن:80,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:50,000
زیربنا85 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان صياد61

آپارتمان
مبلغ رهن:20,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:800,000
زیربنا135 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان فلاحي16

آپارتمان
مبلغ رهن:10,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا85 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان قاضي طباطبايي7

آپارتمان
مبلغ رهن:15,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,400,000
زیربنا80 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان امامت44

آپارتمان
مبلغ رهن:75,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا105 - -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه45

آپارتمان
مبلغ رهن:75,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:0
زیربنا105 - -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه45

آپارتمان
مبلغ رهن:30,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:600,000
زیربنا90 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان فرامرز50

آپارتمان
مبلغ رهن:20,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا140 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان سيدرضي36

آپارتمان
مبلغ رهن:15,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا125 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صارمي40/6

آپارتمان
مبلغ رهن:5,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا95 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان دانش آموز26و24

آپارتمان
مبلغ رهن:10,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,800,000
زیربنا120 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان كوثر37/4

آپارتمان
مبلغ رهن:45,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان مجيديه33/1

آپارتمان
مبلغ رهن:40,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:150,000
زیربنا90 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان صادقيه26

آپارتمان
مبلغ رهن:10,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا82 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان پيروزي64/3

آپارتمان
مبلغ رهن:15,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا112 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان مجيديه27

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:485,000,000
زیربنا112
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان مجيديه27

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:900,000,000
زیربنا163
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان كوهسنگي4

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:940,000,000
زیربنا150
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان فرهنگ25و27

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:3,000,000,000
زیربنا67
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان انديشه63

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:415,000,000
زیربنا75
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و دو سال ساخت
خیابان محتشمي20

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:750,000,000
زیربنا125
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان صدف31

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:415,000,000
زیربنا83
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان نماز1/17

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:750,000,000
زیربنا120
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان نبش حجاب وتقاطع استاديوسفي

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:490,000,000
زیربنا98
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان كوثرشمالي41

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:700,000,000
زیربنا114
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان فرامرز54

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:250,000,000
زیربنا81
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان حجاب46

آپارتمان
مبلغ رهن:30,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,700,000
زیربنا105 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان هاشميه62

آپارتمان
مبلغ رهن:15,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,800,000
زیربنا90 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان نوفل16/4

آپارتمان
مبلغ رهن:15,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا155 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان ثمانه1

آپارتمان
مبلغ رهن:6,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:850,000
زیربنا51 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان
مبلغ رهن:5,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا140 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان عصمتيه1

آپارتمان
مبلغ رهن:35,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا55 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان دلاوران13

آپارتمان
مبلغ رهن:40,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:300,000
زیربنا90 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان اقدسيه21

آپارتمان
مبلغ رهن:135,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا135 - -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان گلديس16/3

آپارتمان
مبلغ رهن:135,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:0
زیربنا135 - -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان گلديس16/3

آپارتمان
مبلغ رهن:110,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:0
زیربنا106 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان جلال70

آپارتمان
مبلغ رهن:20,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:650,000
زیربنا71 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان حسابي21

آپارتمان
مبلغ رهن:5,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,450,000
زیربنا120 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان ارشاد1و3

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:765,000,000
زیربنا102
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان ياس8

آپارتمان
مبلغ رهن:15,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:2,200,000
زیربنا102 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان ياس8

آپارتمان
مبلغ رهن:60,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:0
زیربنا135 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان فلاحي16

آپارتمان
مبلغ رهن:160,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:0
زیربنا173 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فرامرز52

آپارتمان
مبلغ رهن:160,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا173 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فرامرز52

آپارتمان
مبلغ رهن:12,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا120 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان حسابي36/3

آپارتمان
فروشی
مبلغ کل:140,000,000
زیربنا85
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان يوسفيه3

آپارتمان
مبلغ رهن:30,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:300,000
زیربنا90 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان نيكي1

آپارتمان
مبلغ رهن:5,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا90 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان مجيديه14

آپارتمان
مبلغ رهن:8,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:850,000
زیربنا60 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان رفيعي7

آپارتمان
مبلغ رهن:13,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:900,000
زیربنا90 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان اماميه10

آپارتمان
مبلغ رهن:60,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:450,000
زیربنا110 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان مجيديه3

آپارتمان
مبلغ رهن:45,000,000
رهن و اجاره
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان مجيديه33/1

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم